ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (#รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565
#รับสมัครวันที่ 2 เมษายน 2565 (ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.)
--------------------------------
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ม.1 จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ป.6
--------------------------------
ม.4 จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3
เกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป
-------------------------------------------
#เอกสารหลักฐาน/ค่าบำรุงการศึกษา
1) รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตัวจริง และสำเนา
3) สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
4) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองและสำเนาสูติบัตรนักเรียน (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา - มารดา)
5) ค่าบำรุงการศึกษา 880 บาท
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 89 ครั้ง