คำขวัญของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
 
       อัตลักษณ์                                   เอกลักษณ์
โรงเรียนแห่งความสุข             สุขภาพดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกลักษณ์

สุขภาพดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สีประจำโรงเรียน

เขียว - ขาว
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม
สีขาว หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม ปัญญา
 


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อักษรย่อของโรงเรียน
ร.บ.
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปรัชญาของโรงเรียน
“นตฺถิ ปญญา สมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------