คณะผู้บริหาร

นายเฉลิม วัดโคก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริขวัญ ดาหลาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประเจียบ ปรีชา
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุมล คงนคร
ครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ