วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ( vision )

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียน
สู่คุณภาพมาตรฐาน เน้นความสามารถด้านเทคโนโลยี ความเป็นไทย โดยความร่วมมือของชุมชนพันธกิจ (mission)
 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียน
4. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารและการค้นคว้า 
เป้าหมาย (corporative objective)
 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเต็มศักยภาพ
2. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการศึกษาโดยมีภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
4. นักเรียนทุกคนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและค้นคว้า