วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ( vision )

         ภายใน ปี 2567 โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ (mission)
 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียน

 
เป้าหมาย (corporative objective)
 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเต็มศักยภาพ
2. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการศึกษาโดยมีภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วม