ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
38
70
2
ม.2
40
35
75
3
ม.3
45
34
79
3
รวมมัธยมต้น
117
107
224
8
ม.4
20
43
63
2
ม.5
29
41
70
2
ม.6
10
24
34
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
59
108
167
6
รวมทั้งหมด
176
215
391
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563