ภาพบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศ การลงพื้นที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1