ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนเวรยามข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.8 KB 4281
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลางโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.2 KB 4280
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มจัดสอนแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.37 KB 4280
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หนังสือ หลักเกณฑ์ และคู่มือ วPA 4282
แบบฟอร์มข้อตกลง PA โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 4283
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกโรงเรียนในเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.71 KB 4280
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.2 KB 4281
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.97 KB 4280
แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.45 KB 4280