ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนเวรยามข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.8 KB 123759
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลางโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.2 KB 123742
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบจัดสอนแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.41 KB 8
วช.รบ.01 แบบลงทะเบียนรับหนังสือเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.24 KB 23748
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ขอออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.02 KB 9
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.62 KB 3
บันทึกข้อความไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.02 KB 1
ขออนุญาตลงเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.27 KB 8
>หนังสือ หลักเกณฑ์ และคู่มือ วPA 123747
>แบบฟอร์มข้อตกลง PA โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 123749