ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนเวรยามข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.8 KB 100473
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลางโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.2 KB 100471
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
วช.รบ.01 แบบลงทะเบียนรับหนังสือเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.24 KB 473
แบบฟอร์มจัดสอนแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.37 KB 100474
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
>หนังสือ หลักเกณฑ์ และคู่มือ วPA 100478
>แบบฟอร์มข้อตกลง PA โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 100477
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกโรงเรียนในเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.71 KB 100475
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.2 KB 100475
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.97 KB 100471
แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.45 KB 100475