กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววินีพรรณ แซ่ไซ้
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0657695855
อีเมล์ : cutepress5855@gmail.com

นางนิรมล ดีแก้ว
ครู
เบอร์โทร : 0841909113
อีเมล์ : niramon9113@gmail.com

นายอนันต์ สิกขาจารย์
ครู