กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววินีพรรณ แซ่ไซ้
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนิรมล ดีแก้ว
ครูชำนาญการ

นายอนันต์ สิกขาจารย์
ครูชำนาญการ