กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธเนศ เซ่งยี่
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0891789896
อีเมล์ : Tanetd178@hotmail.com

นางสาวเบญญาภา แซ่เฮ้ง
ครู
เบอร์โทร : 0924262751
อีเมล์ : ab0924262751@gmail.com

นายไชยันต์ ชูวงศ์
ครู
เบอร์โทร : 0970975326
อีเมล์ : chaiyun5326@gmail.com