กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธเนศ เซ่งยี่
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเบญญาภา แซ่เฮ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไชยันต์ ชูวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ