กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวบุญศิริ เชษฐศิริพงศ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัญญาณัฐ ชัยเชื้อ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา หมุนแทน
ครู

นายภานุกร อ่อนประสงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริลักษณ์ มะลิแก้ว
ครูอัตราจ้าง