กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายโยธิน เศวตพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจิรนันท์ ด้วนรู้ที่
ครู

นางสาวชุติกาญจน์ ตี้ฮ้อ
ครูอัตราจ้าง