ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางติณณา ศุกระกาญจน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางลักขณา ไชยสงคราม
พนักงานธุรการ