ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายภานุกร อ่อนประสงค์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางลักขณา ไชยสงคราม
พนักงานธุรการ

นางสาววลิตา มหาสุข
ครูฝ่ายบริหารงานบุคคล