ลูกจ้างประจำ/พนักงาน

นายสุรเดช นกแก้ว
ลูกจ้างประจำ (ช่างปูน4)

นางลักขณา ไชยสงคราม
พนักงานธุรการ

นายสายชล อ่อนชื่นจิตร์
นักการดูแลความปลอดภัย