ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวบุญศิริ เชษฐศิริพงศ์
ครูชำนาญการ

นางนิรมล ดีแก้ว
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวจิรนันท์ ด้วนรู้ที่
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวเบญญาภา แซ่เฮ้ง
ครูฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุกัญญา หมุนแทน
ครูฝ่ายวิชาการ

นางสาววิชชนาถ โต๊ะดำ
ครูฝ่ายวิชาการ

นางสาววินีพรรณ แซ่ไซ้
ครูฝ่ายวิชาการ

นางสาวปราถนา จันทร์ส่องแสง
ครูฝ่ายวิชาการ

นางสาวสิริลักษณ์ มะลิแก้ว
ครูฝ่ายวิชาการ