ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวบุญศิริ เชษฐศิริพงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0835953821
อีเมล์ : jrlove176@gmail.com

นางสาวจิรนันท์ ด้วนรู้ที่
หัวหน้างานทะเบียน

นางนิรมล ดีแก้ว
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวสิริลักษณ์ มะลิแก้ว
ครูทะเบียนระดับชั้นม.1

นางสาววินีพรรณ แซ่ไซ้
นายทะเบียนระดับชั้นม.2

นางสาวปราถนา จันทร์ส่องแสง
นายทะเบียนระดับชั้นม.3

นางสาววิชชนาถ โต๊ะดำ
นายทะเบียนระดับชั้นม.4

นางสาวเบญญาภา แซ่เฮ้ง
นายทะเบียนระดับชั้นม.5

นายไชยยันต์ ชูวงค์
นายทะเบียนระดับชั้นม.6