ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสุมล คงนคร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวกฤษยา สวัสดิ์บำรุง
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวลภัสรดา กำเนิดรุ่งรวิน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางกัญญาณัฐ ชัยเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายไชยยันต์ ชูวงค์
หัวหน้างานแผนฯ

นางสาวชุติกาญจน์ ตี้ฮ้อ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน