กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกฤษยา สวัสดิ์บำรุง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0950535951
อีเมล์ : krissaya.jaz@gmail.com

นางติณณา ศุกระกาญจน์
ครู
เบอร์โทร : 0911687518
อีเมล์ : Sukrakantinna@gmail.com