กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกฤษยา สวัสดิ์บำรุง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางติณณา ศุกระกาญจน์
ครูผู้ช่วย