กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายประพิศ วงศ์วิชชากร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0868785358
อีเมล์ : prapit19@gmail.com

นางสุมล คงนคร
ครู
เบอร์โทร : 0895898570
อีเมล์ : sumonkongnakorn400@gmail.com

นางสาวลภัสรดา กำเนิดรุ่งรวิน
ครู
เบอร์โทร : 0921277287
อีเมล์ : ddfans11@gmail.com