กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายประพิศ วงศ์วิชชากร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุมล คงนคร
ครูชำนาญการ

นางสาวลภัสรดา กำเนิดรุ่งรวิน
ครูชำนาญการ

นางสาววลิตา มหาสุข
ครูอัตราจ้าง