ข้อมูลผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริขวัญ ดาหลาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวบุญศิริ เชษฐศิริพงศ์
หัวหน้างานบริการวิชาการ

นายประเจียบ ปรีชา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางติณณา ศุกระกาญจน์
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสุมล คงนคร
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ