ข้อมูลผู้บริหาร


นายเฉลิม วัดโคก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวยุติยา ดำจุติ
หัวหน้างานบริการวิชาการ

นายประเจียบ ปรีชา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวสิวิณีย์ สุวรรณ
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสุมล คงนคร
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ