ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนห้วยยอดนางบำรุงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเตรียม ความพร้อมในการรับประเมิน PA(Performance Agreement)โดยใช้ Google Site
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเดินทางไปทัศนศึกษาที่ เขาไม้แก้วพิสดาร เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำผ่านรูปภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2565
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันเฉลิมพระชนนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2565
13 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ โดยผู้อำนวยการนายเฉลิม วัดโคก และรองผู้อำนวยการ นางสาวศิริขวัญ ดาหลาย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยผู้อำนวยการเฉลิม วัดโคก มอบหมายให้รองผู้อำนวยการศิริขวัญ ดาหลาย คุณครูประพิศ วงศ์วิชชาการ คุณครูโยธิน เศวตพงศ์ คุณครูธเนศ เซ่งยี่ คุณครูสุกัญญา หมุนแทน คุณครูประเจียบ ปรีชา คุณครูชุติกาญ
ได้ร่วมกันต้อนรับคณะครูจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งคุณครูติณณา ศุกระกาญจน์ เนื่องในโอกาสสอบแข่งขั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
แสดงความยินดีกับคุณครูภานุกร อ่อนประสงค์ เนื่องในโอกาสย้ายไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยรูปแบบ On-site ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
รับรายงานตัว และมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1
ดำเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2563
สุดยอดนวัตกรรม โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ได้คิดนวัตกรรม “อิฐตัวหนอนจาก”
อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมความรู้และแนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน แบบ Onsite
โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2565 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ
อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมความรู้และแนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน แบบ Onsite
รับมอบรถจักรยาน เนื่องในกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การติดตามประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ON-SITE
แสดงความยินดีกับคุณครูนุชาดา จันทร์มัด เนื่องในโอกาสสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สวัสดีปีใหม่ 2565
การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
โครงการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย ศูนย์ครอบครัวพอเพียง 2564
พิธีรับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย เล่มที่ 42